message

تاریکی اتاقم شکسته میشود بانوری ضعیف

لرزشی کنارمیزکنارتختم میفتد

از این صدا متنفر بودم اما..

چشمهایم را میمالم..new message

تالود شود آرزو میکنم..

ایکاش توباشی.....

سکوت میکنم...آرزوی بی جایی بود

/ 0 نظر / 3 بازدید