زندگی رسم خوشایند است

         زندگی بال وپری دارد باوسعت مرگ

پرشی دارد اندازه عشق

          زندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یادمن وتوبرود

                                            زندگی جذبه دستی است که میچیند

                                            زندگی نوبرانجیر سیاه در دهان گس تابستان است

زندگی تجربه شب پره در تاریکیست

زندگی حس غریبی ست که یک مرغ مهاجردارد

زندگی سوت قطاریست که در خواب پلی میپیچد

زندگی شستن یک بشقاب است

زندگی یافتن سکه ده شاهی در جوی خیابان است

                                                 زندگی ضرب زمین در ضربان دل ماست

                                                   زندگی هندسه ساده ویکسان نفسهاست

                           زندگی تر شدن پی درپی

                      زندگی آب تنی کردن در حوضچه"اکنون"است

                                                                               "سهراب"

/ 0 نظر / 3 بازدید