خوابم نمیبرد

خوابم نمیبرد

به همه چیز فکر کرده ام                  حتی تو...

ومیدانم که خوابی....

وقبل از  بسته شدن چشم هایت

به همه چیز فکرکرده ای                جزمن...

 

/ 0 نظر / 4 بازدید