سنگفرش هرخیابان از طلاست...

لبخندبرنج باید دربشقاب باشد تاقابل خوردن باشد.درصورتی که به زمین ریخت دیگر قابل خوردن نیست

لبخندکسب وکارچیزی بیش از پول در آوردن است.گاهی اوقات کمترضرردادن نیز مهم است.

لبخنداگر قابلیت آن را دارید که یک موسیقیدان بزرگ بشوید کنج عزلت اختیارنکنید وناله سرندهید که چرا یک نقاش بزرگ نخواهید شد

لبخندترس از خارهای گل رز همانقدر احمقانه است که از عطر آن مدهوش شوید

لبخندروابط خوب با آدمهای برجسته بسیار با ارزش تراز پول است,چون روابط خوب را باپول نمیتوان خرید.

لبخندبیشترین نوآوری ها برنظرات ساده استوار هستند.

کیم وو چونگ

/ 0 نظر / 6 بازدید