فردای روشن...

آنچه میخواهیم نیستیم,وآنچه هستیم نمیخواهیم

آنچه دوست داریم نداریم,وآنچه داریم دوست نداریم

وعجیب است هنوز امید به فردایی روشن داریم!

/ 2 نظر / 16 بازدید