آتشفشان عشق

زمین عاشق شدو آتشفشان کرد وهزار هزار سنگ آتشین به هوا رفت

خداوند یکی از آن هزارهزار سنگ آتشین را به من داد تا در سینه ام بگذارم وقلبم باشد

حالا هروقت که روحم یخ میکند,سنگ آتشینم سردمیشود وتنها سنگش باقی میماند

وهروقت که عاشقم سنگ آتشینم گر میگیرد وتنها آتشش میماند

مرا ببخش که روزی سنگم وروزی آتش

مرا ببخش که در سینه ام سنگی آتشین است

 

/ 0 نظر / 3 بازدید