به اندازه تمام دنیا احساس تنهایی میکنم کاش معنی تلخ لبخندهایم را میدانست کاش وقتی میرفت نگاهی به پشت سرش می انداخت ومیدید که چگونه با اشک چشمانم بدرقه اش میکنم...اما نگاه که نه..نیم نگاهی هم نکرد...فقط خاطراتش را برایم گذاشت وبه سهم خود تنهاییم را بزرگتر کرد...جای تشکر دارد

"نسترن"

/ 0 نظر / 3 بازدید