تعطیل است

میدانی یک وقتهایی باید  روی یک تکه کاغذ بنویسی

تعطیل است

وبچسبانی پشت شیشه افکارت

باید به خودت استراحت بدهی

دراز بکشی

دستهایت را زیر سرت بگذاری

به آسمان خیره شوی وبیخیال سوت بزنی

ودردلت بخندی به تمام افکاری که پشت شیشه ذهنت صف کشیده اند

آن وقت با خودت بگویی:بگذارمنتظربمانند..!

/ 0 نظر / 7 بازدید