عارف

عارفی را دیدم سطل آب و مشعلی به دست داشت از او پرسیدم:میخواهی باآن دو چه کنی؟

درپاسخ به من گفت:میخواهم با آن مشعل,بهشت را بسوزانم با سطل آب آتش جهنم را

خاموش کنم که مردم به خدا به خاطر عشق احترام بگذارند نه عیاشی در بهشت و ترس

ازجهنم...!

/ 0 نظر / 4 بازدید