تهران...

شهرمن پرشده ازدود و فریب

کوچه هایش همه غمگین وغریب

چشم ها خیره به تاریکی روز

سینه ها یکسره در ناله وسوز

برجها سرزده در دودوسپهر

دل پرزیورشان دور زمهر

برگها خشک شده,زرد شده

دل همخانه پر از درد شده

مرغ اندیشه گرفتار هراس

پرچم فقرونداری به فراز

شهرمن خاک شدوویران شد

مایه تیرگی ایران شد

چه بزرگ است ولی ننگین است

صفت بی صفتان رنگین است!

یلد باد آن که به ایران کی بود

سرور خاک دلیران ,ری بود

 

/ 0 نظر / 3 بازدید