عبارات تاکیدی وقتی...

لبخندوقتی میخواهید درموردی تصمیم بگیرید ابتدا تمرکز کنید

لبخندوقتی اطمینان داری که حق با توست وراست میگویی هرگز از حرفهای مردم نگران وناراحت نشو

لبخندوقتی میخواهی به موفقیت وشادی برسی بایدمثبت فکرکنی وهرگز به افکارمنفی اجازه ورود ندهید

لبخندوقتی آرامش واستراحت داشته باشی بهترین ایده ها وافکار به سراغت می آیند

لبخندوقتی میخواهیدکارجدیدی را شروع کنید حتما با افرادباتجربه مشورت کنید

/ 0 نظر / 6 بازدید