چه زیبا گفتم دوستت دارم

چه زیبا گفتم دوستت دارم!چه صادقانه پذیرفتی!آغوشم برایت باز شد!چه ابلهانه!باتو خوش

بودم!چه کودکانه!همه چیزم شدی!چه زود!به خاطریک کلمه مرا ترک کردی!چه ناجوانمردانه!

نیازمندت شدم!چه حقیرانه!واژه غریب خداحافظی برایم آمد!چه بی رحمانه!من سوختم....

 

/ 1 نظر / 35 بازدید