بدرقه

میدونی خدا داشت بدرقت میکرد بهت چی گفت:

جایی که میری مردمی داره که میشکننت ,نکنه غصه بخوری

من همه جا باهاتم تو تنها نیستی

تو کوله بارت عشق میذارم که بگذری ,قلب میذارم که جا بدی,اشک میدم که همراهیت

کنه و...

مرگ که بدونی برمیگردی پیشم

/ 0 نظر / 5 بازدید