تواضع...

تواضع یعنی ازروی متانت                                برای دیدنت دیوانه بودن وتو یعنی دل صدنسترن را                               زشهر سرخ تنهایی ربودن
/ 1 نظر / 6 بازدید
آذر 91
28 پست
آبان 91
50 پست