به آنچه گذشته است,باج مده!

بگذارخاطرات تلخ گذشته که دایم تورا تهدید به افشا می کنند هرچه درچنته دارند مقابل

چشمان تو قرار دهند وزورشان را بزنند وجلوه گری کنند ووقتی انرژیشان تمام شد,بساطشان را

جمع کنند ویک بار برای همیشه پی کارشان بروند

/ 0 نظر / 6 بازدید