مراببوس

مرا ببوس نه یک بار...هزار بار...بگذار آوازه عشقبازیمان در شهر بپیچد...

تا رو سیاه شوند آنها که برسر جداییمان شرط بسته اند...!

/ 4 نظر / 24 بازدید
ش

منکراتی[اضطراب][وحشتناک][زبان]