جملاتی از کوروش کبیر

دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به
آسمان دعا می کنند.


-*-*-*-* کوروش
بزرگ
*-*-*-*-
خداوندا دستهایم خالی است ودلم غرق در آرزوها -یا به قدرت
بیکرانت دستانم را توانا گردان یا دلم را ازآرزوهای دست نیافتنی خالی کن
-*-*-*-* کوروش بزرگ *-*-*-*-اگر
میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت
کنید.


-*-*-*-* کوروش بزرگ *-*-*-*-

 


آنچه جذاب است سهولت نیست،
دشواری هم نیست، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است
.


-*-*-*-* کوروش بزرگ *-*-*-*-


وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره
رفتار و عملکرد خود فکر می کنند، نه رفتار و عملکرد
شما


-*-*-*-* کوروش بزرگ *-*-*-*-


سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است
که انسان را از بین می برد .


-*-*-*-* کوروش
بزرگ
*-*-*-*-اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می
دادید، همان نتیجه ای را می گیرید که همیشه می گرفتید
.


-*-*-*-* کوروش بزرگ *-*-*-*-


افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه
کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند.

-*-*-*-* کوروش
بزرگ
*-*-*-*-

 


پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک
نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر.


-*-*-*-* کوروش بزرگ *-*-*-*-
 

کار بزرگ وجود ندارد، به شرطی که آن را به کارهای
کوچکتر تقسیم کنیم .


-*-*-*-* کوروش
بزرگ
*-*-*-*-

 

کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید
.


-*-*-*-* کوروش بزرگ *-*-*-*-
 

انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند .


-*-*-*-* کوروش بزرگ *-*-*-*-
 

همواره بیاد داشته باشید آخرین کلید باقیمانده، شاید
بازگشاینده قفل در باشد.


-*-*-*-* کوروش
بزرگ
*-*-*-*-

 

تنها راهی که به شکست می انجامد، تلاش نکردن است .


-*-*-*-* کوروش بزرگ *-*-*-*-
 

دشوارترین قدم، همان قدم اول است .


-*-*-*-* کوروش بزرگ *-*-*-*-
 

عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش
را در دست می گیرید .


-*-*-*-* کوروش
بزرگ
*-*-*-*-

 

آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون
آورده باشد .


-*-*-*-* کوروش بزرگ *-*-*-*-
 

وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است
که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید .


-*-*-*-* کوروش
بزرگ
*-*-*-*-

 

من یاور یقین و عدالتم من زندگی ها خواهم ساخت، من
خوشی های بسیار خواهم آورد من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد، زیرا شادمانی او
شادمانی من است.

/ 0 نظر / 3 بازدید